Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stoop Groenvoorziening

Privacyverklaring Stoop Groenvoorziening

Stoop Groenvoorziening is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast is terug te vinden welke rechten de betrokken personen hebben en hoe zij gebruik kunnen maken van deze rechten. Deze verklaring is van toepassing op zowel Stoop Groenvoorziening als het dochteronderdeel Groen/maat bedrijfsgroen.

Verwerking persoonsgegevens derden en bijbehorend doel
Stoop Groenvoorziening verwerkt contactgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers en andere personen die werkzaamheden uitvoeren namens het bedrijf (uitzendkrachten, zzp’ers, stagiaires enzovoorts). Verder dienen persoonsgegevens van bezoekers van de website te worden verwerkt indien zij een bericht achterlaten. De doelen van het verwerken van deze persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk het aanbieden en uitvoeren van de diensten die het bedrijf verleent, de communicatie die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, het afhandelen van betalingen en het voeren van een boekhouding volgens de eisen van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst dan deelt Stoop Groenvoorziening in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, bedrijven waarmee samenwerkingsverbanden worden aangegaan, ZZP’ers, uitzendkrachten en stagiaires.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Stoop Groenvoorziening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden wordt afgesproken dat verstrekte gegevens alleen gebruikt mogen worden voor de desbetreffende opdracht.
Verder worden persoonsgegevens alleen gedeeld als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Website
Stoop Groenvoorziening gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op de websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Voor de functionele cookies is geen toestemming vereist. Met analytische en tracking cookies kan de website worden geoptimaliseerd door het bezoekersgedrag te monitoren. Voor deze twee soorten cookies dien je bij het bezoeken van de website toestemming te geven. Wanneer de bezoeker op een later moment de cookies wil verwijderen, dan kan dit via de instellingen in de webbrowser.

Foto- en videomateriaal
Stoop Groenvoorziening gebruikt alleen foto’s waarvan de eigendomsrechten in eigendom zijn of waarvan de maker van de foto bekend is. Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met beeldmateriaal. Personen die gefotografeerd zijn worden vooraf om toestemming gevraagd voor online en offline publicatie. Indien de desbetreffende persoon later niet meer wil dat er beeldmateriaal van hem of haar op promotiemateriaal of internet wordt geplaatst, kan altijd worden verzocht om de desbetreffende foto te laten verwijderen.

Privacy bedrijfsgegevens
Alle medewerkers in dienst van Stoop Groenvoorziening hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Er worden passende maatregelen genomen door Stoop Groenvoorziening om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Er zijn beveiligingsmaatregelen in software en devices genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Indien personen het idee hebben dat hun gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, kan er contact worden opgenomen via de onderstaande gegevens.

Jouw rechten
Iedereen, van eigen medewerkers tot bezoekers van de website, hebben de volgende rechten:

  • Recht op inzage; het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Stoop Groenvoorziening vastgelegd en bewaard worden.
  • Recht op rectificatie; kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stoop Groenvoorziening.
  • Recht op overdracht (dataportabiliteit; indien jij de gegevens nodig hebt die bij Stoop Groenvoorziening opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stoop Groenvoorziening al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
  • Recht op wissen van gegevens; wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stoop Groenvoorziening vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, met uitzondering van gegevens waar een wettelijke verplichting op rust om ze voor langere tijd te behouden.
  • Recht op stop gegevensverbruik (bezwaar); wil jij niet dat Stoop Groenvoorziening jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Recht te openbaren
Stoop Groenvoorziening behoudt zich het recht om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stoop Groenvoorziening dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stoop Groenvoorziening te beschermen.

Klachten en vragen
Heb je een klacht of een vraag over onze privacy maatregelen, stuur dan een e-mail naar info@stoopgroenvoorziening.nl. Een reactie volgt binnen een week. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je het toch niet eens bent met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Laatst herzien op: 22 maart 2019